Stof is niets anders dan dode materie en de mens heeft slechts een stoffelijk lichaam dat hij achter laat bij de lichamelijke dood. De mens is een geestelijk wezen, maar dit geloven heel veel mensen echter niet. Maar waarheid blijft waarheid, ook al wordt die niet geloofd.
Wanneer de mens erkent dat hij zonder Zijn Schepper, God de Vader, absoluut niets kan en helemaal niets is, dan ziet hij in dat hij slechts ‘stof’ is. Degene die dit beseft, begrijpt dat door zijn nederigheid. Want niemand is uit zichzelf iets, niemand kan zichzelf in leven houden, omdat God de Vader, het Leven is. Hij is Alles in alles is, ook in de mens.

Naar hemelsbrood 4997

In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.

(Genesis 3:19)