Verlossing betekent bewust kiezen voor het goede en ware.

Volgens de traditionele christelijke leer zit de mensheid gevangen in de macht van de zonde, de erfzonde. Adam en Eva kozen bewust voor hun eigen wil en gingen zo tegen de wil van God in. Dit wordt de zondeval genoemd die beschreven staat in het Bijbelboek Genesis van het Oude Testament. Uit deze ontstane toestand kan de mensheid zich niet op eigen kracht bevrijden. Met de hulp van God de Vader kan de mens zich wel laten verlossen, als hij kiest voor belangeloze liefde. De betekenis van verlossing ligt in de bewuste keuze voor onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde.

Verlossing is er slechts voor wie zonder ophouden naar het hoge (ware Liefde) streeft. Johann Wolfgang von Goethe. Duits schrijver en dichter (1749-1832).

De betekenis van verlossing

De mens zit gevangen in hoogmoedige zelfverheffing. Ik ben het die hem daaruit kan verlossen, Ik alleen, die liefde Zelf ben.

Onder ‘Ik’ dienen we mede Jezus’ leer van liefde te verstaan. Wie verlossing zoekt, kan die alleen bij Hem vinden. In Zijn leer, maar bovenal in de liefde voor Hem als Vader, Vriend, of Broeder en in de liefde voor de medemens. Wie de verlossing niet zoekt, zal deze ook ten stelligste niet vinden, noch bereiken.

Maar het zal voor de mens slechts dan ware en werkzame verlossing zijn, als hij de daarvoor aangewezen middelen heel precies en getrouw toepast, anders zal hij na de komst van de Messias geheel dezelfde slechte mens zijn die hij voor die tijd was.

Verder lezen …

Bijbel over de betekenis van verlossing

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. (Matth. 22:36-40)

En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de Heer. (Jesaja 59:20)

En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. (Romeinen 11:26)

De naam Sion is de poëtische naam voor Jeruzalem; de geestelijke woonplaats van God.

Verder lezen …