Drie dagen in de Tempel

Deze gebeurtenis vermeldt de Bijbel, maar verder wordt er niets over gezegd. Jakob Lorber heeft echter een buitengewoon belangwekkend en nauwkeurig verslag over die bijzondere drie dagen in de tempel mogen doorgeven.

In het joodse rijk was het in de tijd van Jezus een Tempel voorschrift dat alle kinderen van 12 jaar werden ondervraagd. Dit deden de oudsten, Farizeeën en Schriftgeleerden. Zij vroegen aan de kinderen wat zij zich hadden eigengemaakt van de leer over God en de profeten.

Jezus stelt vragen

In plaats van vele vragen te beantwoorden, stelde Jezus de geleerde priesters echter vragen die hen in grote verlegenheid brachten. Hij toonde aan de hand van Bijbelteksten en concrete wonderen aan, dat Hij de beloofde Messias wel degelijk was. Zelfs de hogepriester kon Zijn beweringen niet ontkrachten noch weerleggen. Desondanks beschouwden alle priesters Jezus slechts als een pientere en enigszins kritische knaap. Zij besloten deze enerverende driedaagse vergadering met de conclusie dat zij nog wel eens verder zouden kijken, als Jezus volwassen zou zijn geworden. Maar velen van de toehoorders, werden tot nadenken gebracht, omdat iedereen in die tijd namelijk de Messias verwachtte. (Zie Predikingen van de Heer door G. Mayerhofer, hoofdstuk 7; Uitg. De Ster, Breda, 1990).

Bijbel

Een knaap is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en Zijn Naam zal genoemd worden Wonderlijk, Raad, God, Vader der eeuwigheid, Vorst van de Vrede. Jesaja 9:5.

Jezus de Messias

Het is de tweede dag dat 12-jarige Jezus met de tempelpriesters in gesprek is. Ten overstaan van voltallige tempelraad vraagt Hij aan de priesters: “Wat zou u doen in geval Ik in alle ernst de beloofde Messias zou zijn? Hier, in Mijn persoon, staat pas de echte ‘Haastig buit, spoedig roof voor u. De naam van de zoon van een profetes in Jesaja (Jes. 8:1). Gisteren hebben we gesproken over de op komst zijnde Messias. Ik ben u toen als zodanig voorgesteld op grond van de zuiver op Mij van toepassing zijnde teksten uit de profeet Jesaja. Maar jullie negeerden een en ander.
Gisteren heb Ik slechts gesproken als een dubbelganger van Mijzelf, maar vandaag sta Ik zelf zonder de minste angst tegenover u. En Ik ben ook niet bang voor wie ook op de hele wereld. Ik ben Mij bewust van de eeuwig onoverwinnelijke kracht en macht in Mij, die niet van een vreemde zijn, maar van Mijzelf hoogst persoonlijk!

Verder lezen …

Andere berichten

Drie-eenheid lichaam, ziel en geest

God is Eén. Hij is de Ene alles omvattende Liefde. Hij heeft alles geschapen wat er in de eeuwige oneindigheid bestaat. In de Bijbel staat: “Die Mij ziet, ziet de Vader; gelooft u niet dat Ik in [...]

De tien geboden zijn levensadviezen

De tien geboden zijn levensadviezen en geen dwingende wetten. Het zijn aanwijzingen die leiden tot een aangenaam en gezond leven, mits we deze adviezen daadwerkelijk in ons dagelijks leven vorm geven. Veel mensen zien die richtlijnen echter wel als [...]

Ware liefde navolgen

Het beste is de twee eenvoudige geboden van ware liefde navolgen. "Heb God lief boven alles en je medemens als je zelf." Nederigheid is daarbij wel noodzakelijk, want de hoogmoedige is alleen gehoorzaam aan zichzelf. De nederige volgt [...]

2021-04-15T13:54:32+00:00
Ga naar de bovenkant