Het beste is de twee eenvoudige geboden van ware liefde gehoorzamen. “Heb God lief boven alles en je medemens als je zelf.” Nederigheid is daarbij wel noodzakelijk, want de hoogmoedige is alleen gehoorzaam aan zichzelf. De nederige is gehoorzaam niet omdat het moet, maar uit vrije wil, graag zelfs.

De ware liefde gehoorzamen vraagt de Bijbels-Joodse wet, maar dat is een valkuil, want niemand is daartoe in staat. En wie denkt daar wel toe in staat te zijn, die valt door de valse gedachte zelf rechtvaardiging te kunnen bewerken, en dat kan niet; dit is pure hoogmoed.

Jezus wordt wel ‘het vlees geworden Woord’ genoemd. Hij maakte door zijn daden en woorden veel duidelijk hoe deze ‘wet’ dient te worden verstaan. En Hij vervulde de wet door absoluut gehoorzaam te zijn aan Gods Geest van Liefde die in alle volheid in Hem woonde. Jezus vervulde de wet van de tien geboden door gehoorzaam te zijn aan de liefde!

Daarom is Jezus zo noodzakelijk voor ons. Zíjn bewustzijn bleef van kinds af aan altijd in de liefde en Zijn ziel voelde voortdurend ook de last van de verleiding. Hij had de vrije keus had om daar al of niet op in te gaan, maar bleef verschoond van dat bewustzijn van zelfzucht en genotzucht, omdat Hij er nooit aan toegaf. En dat ‘Jezusbewustzijn’ kan, sinds Zijn komst, Zijn lijden en Zijn opstanding in het vlees, aan ons worden gegeven.

Bewust zijn van liefde

Jezus’ komst betekent: de komst van het bewustzijn van de Goddelijke liefde Zelf in het bewustzijn van de menselijke ziel. Zijn ‘lijden’ is: het lijden van dat Goddelijke bewustzijn dat als het ware gekruisigd werd onder de voortdurende verleidingen van het boze en het valse. Zijn opstanding is: de overwinning van het Goddelijke liefdesbewustzijn, dat niet boog voor de verleidingen. En onder ‘vlees’ verstaan we het bewustzijn van daden van liefde en het bewust handelen vanuit wijze liefde.

Ware liefde gehoorzamen is het daadwerkelijk navolgen van Jezus, van liefde. Daarmee kunnen wij ons zelf niet rechtvaardigen. Maar Hij komt wel met Zijn liefdesbewustzijn in ons en vormt ons zondige bewustzijn van kwaad en valsheid om in een besef van hoe groot Zijn liefde is. En dat leidt tot het besef dat Hij al het valse en boze, dat we doen en deden, ten goede gebruikt.

Ware liefde gehoorzamen

God zag echter dat de mensen de wet der wijsheid nooit zouden kunnen opvolgen. Hij kwam toen Zelf in de wereld om hen een nieuwe wet van de liefde te geven, die ze gemakkelijk zouden kunnen gehoorzamen. Want in de wet van de wijsheid liet Jehova alleen Zijn licht onder de mensen schijnen. Dat licht was Hij echter Zelf niet, maar het straalde slechts uit Hem onder de mensen, zoals ook de mensen uit Hem geschapen zijn, maar daarom nog niet Jehova Zelf zijn. Maar door en in de liefde komt Jehova Zelf naar de mens en gaat in volle werkelijkheid geestelijk in de mens wonen en maakt de geschapen mens daardoor volledig gelijk aan Zichzelf.

Jakob Lorber, GJE 1, 67:7

Om echter door en door te ervaren en te begrijpen hoe men God boven de wet uit moet liefhebben, moet men weten dat de wet op zich niets anders is dan een saaie weg naar de eigenlijke liefde van God.

Jakob Lorber, Geestelijke Zon 2, 102:1

Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf.

Galaten 5:14

  • vreugdevolle hulp aan elkaar

Vreugdevolle hulp aan elkaar

25 augustus, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vreugdevolle hulp aan elkaar

Een harmonisch bestaan. We gunnen je dat jouw leven naar een heel fijne plek leidt, een plek waar alleen liefde is, waar geen verdriet is, waar mensen elkaar geen verwijten maken, waar geen [...]

  • de eindtijd anders beschouwd

De eindtijd anders beschouwd

13 augustus, 2020|Reacties uitgeschakeld voor De eindtijd anders beschouwd

Veel verschillende betekenissen van de eindtijd Jezus voelde destijds dat het moment van Zijn kruisiging naderde. Terwijl Zijn discipelen sliepen bad Hij dat deze drinkbeker zou worden weggenomen. Niet lang daarna kwam Jezus [...]

  • Liefde is geestelijk bewust-zijn

Liefde is geestelijk bewust-zijn

21 mei, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Liefde is geestelijk bewust-zijn

De mens zonder liefde is niet meer dan een pak, duikpak, motorpak, maakt niet uit. Een dergelijk pak komt pas tot leven als het wordt aangetrokken. De mens komt pas tot leven, tot geestelijk [...]

  • Jezus komt voor de tweede keer

Jezus komt voor de tweede keer

11 mei, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Jezus komt voor de tweede keer

Jezus komt voor de tweede keer op aarde, zo voorspelden sommige mensen de voorbije eeuwen al vaker. Hij komt terug, maar het tijdstip van Jezus’ terugkomst is nog steeds onbekend. Deze voorspelling is [...]

  • Geld is het veelkoppig monster

Geld is het veelkoppig monster

20 april, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geld is het veelkoppig monster

Geld is het veelkoppig monster. Duizenden jaren geleden was geld een ruilmiddel, maar geld is het veelkoppig monster geworden waarover Johannes in zijn Openbaring schrijft. Maar, op zichzelf is het geld neutraal, want het verrekent [...]

  • De leeuw en het lam symboliseren strijden voor geestelijk leven

Strijden voor geestelijk leven

12 maart, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Strijden voor geestelijk leven

In zijn aardse leven kan de mens ontdekken wat het geestelijk leven werkelijk is door bewuste keuzes voor het goede en ware. Het slechte en valse steeds negeren en al doende leren strijden [...]