Home » Bijbel » Ware liefde navolgen

Het beste is de twee eenvoudige geboden van ware liefde navolgen. “Heb God lief boven alles en je medemens als je zelf.” Nederigheid is daarbij wel noodzakelijk, want de hoogmoedige is alleen gehoorzaam aan zichzelf. De nederige volgt de ware liefde, niet omdat het moet, maar uit vrije wil, graag zelfs.

De ware liefde navolgen vraagt de Bijbels-Joodse wet, maar dat is een valkuil, want niemand is daartoe in staat. En wie denkt daar wel toe in staat te zijn, die valt door de valse gedachte zelf rechtvaardiging te kunnen bewerken, en dat kan niet; dit is pure hoogmoed.

Jezus wordt wel ‘het vlees geworden Woord’ genoemd. Hij maakte door zijn daden en woorden veel duidelijk hoe deze ‘wet’ dient te worden verstaan. En Hij vervulde de wet door absoluut gehoorzaam te zijn aan Gods Geest van Liefde die in alle volheid in Hem woonde. Jezus vervulde de wet van de tien geboden door het navolgen van ware liefde.

Daarom is Jezus zo noodzakelijk voor ons. Zíjn bewustzijn bleef van kinds af aan altijd in de liefde en Zijn ziel voelde voortdurend ook de last van de verleiding. Hij had de vrije keus had om daar al of niet op in te gaan, maar bleef verschoond van dat bewustzijn van zelfzucht en genotzucht, omdat Hij er nooit aan toegaf. En dat ‘Jezusbewustzijn’ kan, sinds Zijn komst, Zijn lijden en Zijn opstanding in het vlees, aan ons worden gegeven.

Bewust zijn van liefde

Jezus’ komst betekent: de komst van het bewustzijn van de Goddelijke liefde Zelf in het bewustzijn van de menselijke ziel. Zijn ‘lijden’ is: het lijden van dat Goddelijke bewustzijn dat als het ware gekruisigd werd onder de voortdurende verleidingen van het boze en het valse. Zijn opstanding is: de overwinning van het Goddelijke liefdesbewustzijn, dat niet boog voor de verleidingen. En onder ‘vlees’ verstaan we het bewustzijn van daden van liefde en het bewust handelen vanuit wijze liefde.

Ware liefde navolgen is het daadwerkelijk navolgen van Jezus, van liefde. Daarmee kunnen wij ons zelf niet rechtvaardigen. Maar Hij komt wel met Zijn liefdesbewustzijn in ons en vormt ons zondige bewustzijn van kwaad en valsheid om in een besef van hoe groot Zijn liefde is. En dat leidt tot het besef dat Hij al het valse en boze, dat we doen en deden, ten goede gebruikt.

Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: je zult je naaste liefhebben, gelijk jezelf.

Ware liefde gehoorzamen

God zag echter dat de mensen de wet der wijsheid nooit zouden kunnen opvolgen. Hij kwam toen Zelf in de wereld om hen een nieuwe wet van de liefde te geven, die ze gemakkelijk zouden kunnen gehoorzamen. Want in de wet van de wijsheid liet Jehova alleen Zijn licht onder de mensen schijnen. Dat licht was Hij echter Zelf niet, maar het straalde slechts uit Hem onder de mensen, zoals ook de mensen uit Hem geschapen zijn, maar daarom nog niet Jehova Zelf zijn. Maar door en in de liefde komt Jehova Zelf naar de mens en gaat in volle werkelijkheid geestelijk in de mens wonen en maakt de geschapen mens daardoor volledig gelijk aan Zichzelf. Zie de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber,  GJE 1, 67:7.

Om echter door en door te ervaren en te begrijpen hoe je God boven de wet uit kunt liefhebben, moet je weten dat de wet op zich niets anders is dan een saaie weg naar de eigenlijke liefde van God. Jakob Lorber in De Geestelijke Zon 2, 102:1

Andere berichten

God bestaat

Alles wat leeft laat zien dat God bestaat. Wij voelen dat we leven, maar waar komt het leven vandaan? Hoe is het leven ooit ontstaan? Zomaar, uit het niets? Niemand die het lijkt te weten, het is een [...]

De geboorte van Jezus

Waarom God als de mens Jezus op aarde kwam. Waarom de geboorte van Jezus, God in het menselijke? Dat was omdat de mens God, de liefde Zelf, uit zijn wil en gedachten had gegooid. Waar God, waar de [...]

De betekenis van verlossing

Verlossing betekent bewust kiezen voor het goede en ware. Volgens de traditionele christelijke leer zit de mensheid gevangen in de macht van de zonde, de erfzonde. Adam en Eva kozen bewust voor hun eigen wil en gingen zo [...]

2021-08-24T08:21:15+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant