De geestelijke betekenis van arbeid of werk is: het uit eigen beweging moeite willen doen het bewustzijn van liefde te verkrijgen. Dàt werk is waar arbeiders voor worden geworven. De geworven arbeiders vormen de mensen die deze klus in zichzelf willen aanpakken. Het loon dat Ik geef is de zegen van dat nieuwe bewustzijn, dat van liefde. Dat loon is voor elke werker gelijk. De vroege werkers zijn zij die het al vroeg hebben begrepen en zijn gevolgd, de late werkers komen er later pas aan toe.

Je kunt je afvragen of dat bewustzijn van ware liefde, bij mensen met een flinke portie zelfzucht, nog wel zo goed gevonden kan worden, of de last van dat valse bewustzijn van zelfzucht, geen hindernis zal zijn. Dat is wat wordt uitgedrukt in het beeld dat de vroege arbeiders morren dat de late arbeiders hetzelfde loon zullen krijgen. Het antwoord is duidelijk en betekent dat wie er lang over doet om tot het bewustzijn van liefde te komen, die komt uiteindelijk toch tot hetzelfde bewustzijn als de arbeider die er wat vlotter mee is.

Zie, ‘vroeg’ wil eigenlijk zeggen dat het proces vlot en makkelijk verloopt, en ‘laat’ wil zeggen dat het langzamer en moeizamer verloopt. Maar het bereikte bewustzijn van liefde is uiteindelijk natuurlijk gelijk.

Verder lezen

“Al de moeite die zij op de weg hadden ondervonden.” Dit betekent de arbeid in de verzoekingen en staat vast uit de betekenis van het woord “moeite”, zijnde de arbeid …

E. Swedenborg, Hemelse verborgenheden, Exodus, nr. 8670

Mattheus 20, 1-16

1.Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.
2. En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning per dag, zond hij hen heen in zijn wijngaard.
3. En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt. (dat is geen werk hadden)
4. En hij zei tot hen: Gaat ook u heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.
5. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.
6. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zei tot hen: Wat staat gij hier de gehele dag ledig?
7. Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zei tot hen: Gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.

Verder lezen

Meest recente berichten

Categorieën

  • vlinder

Liefde, een bewustzijn

4 november, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Liefde, een bewustzijn

De mens zonder liefde is niet meer dan een pak, duikpak, motorpak, maakt niet uit. Een dergelijk pak komt pas tot leven als het wordt aangetrokken. De mens komt pas tot leven, tot geestelijk [...]

  • Vlinder

Geloof

3 november, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geloof

Geloof is voor velen een mening of opinie. Mensen geloven bijvoorbeeld dat het gaat regenen, of dat de politiek de oplossing zal brengen. Aangezien iemand nooit de zekerheid heeft dat het ook echt gaat [...]

  • adelaar en konijn

Wreedheid

30 oktober, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wreedheid

Een Romeinse hoofdman klaagt bij Jezus dat de natuur zo wreed is. Op hele aarde is niets dan vijandschap en nog eens vijandschap. Het ene dier is de vijand van de andere en dat [...]

  • muren van Jericho

Muren van Jericho

24 april, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Muren van Jericho

De stad Jericho symboliseert de huidige wereld, het wereldse dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. ‘Muren’ die nog altijd het vrije uitzicht van hun gelovigen [...]

  • vlinder

Machteloos kwaad

31 maart, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Machteloos kwaad

Het tegenovergestelde van Mijn liefde heeft via de mens de mogelijkheid om al Mijn intelligentie en kracht in te zetten voor eigen goed, omdat de mens de verleiding om eigen heerser te zijn [...]

  • leeuw en lam

Strijd

28 maart, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Strijd

Zoals de natuur elkaar bestrijdende elementen bevat, zo ook de menselijke natuur. Het doel ervan is, althans in de menselijke ziel, dat ze elkaar zullen dienen. Het is de bedoeling dat de leeuw [...]