Niets is zuiver dan alleen Ik, de liefde Zelf. Wie zuiverheid zoekt kan het alleen bij Mij vinden. Wie wil weten of er sprake is van zuiverheid in wat hij voelt, hoort of leest kan dat antwoord ook alleen bij Mij vinden. Er is geen andere maatstaf dan Mijn eeuwige, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde.

Heeft echter iemand de geest van Mijn woorden in zich, dan heeft hij de letter niet meer nodig. Wie de geest heeft, heeft ook de zuivere leer. En Ik zal in de geest verblijven bij Mijn altijd slechts weinige, maar ware aanhangers tot aan het einde der tijden van deze aarde. (Jakob Lorber, GJE 5, 120:9)

Van nu af aan zal Mijn woord de kostbaarste edelsteen zijn voor de mens en waar en zuiver goud Mijn leer. Ieder mensenhart dat vervuld zal zijn van zuivere liefde tot God en ten gevolge daarvan tot zijn naaste, zal een waar en levend paleis en een tempel zijn, en wiens hart het volst zal zijn met liefde, die zal een ware koning in Mijn rijk zijn! (Jakob Lorber, GJE 5, 87:7 )

Bijbel

Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet misleidend zweert; die zal de zegen ontvangen van de Heer en gerechtigheid van God tot zijn heil. (Psalm 24:4, 5.).

Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gehoorzaam, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelend en ongeveinsd. (Jacobus 3:17. )

Tempelreiniging door Jezus

De tempel stelt de mens voor in zijn natuurlijke wereldse omgeving, hij is de tempel die gereinigd dient te worden. De geest van de mens is het innerlijkste en het zuiverste in hem. Wanneer zijn innerlijk onrein wordt, omdat hij te veel waarde hecht aan onreine wereldse dingen en zich daarmee vereenzelvigt, dan ‘vervuilt’ zijn innerlijk.

Andere berichten

Geld is het veelkoppig monster

Het veelkoppige monster geestelijk gezien. Duizenden jaren geleden was geld een ruilmiddel, maar geld is het veelkoppig monster geworden waarover Johannes in zijn Openbaring schrijft. Maar, op zichzelf is het geld neutraal, want het verrekent verschillen in waarde. [...]

Strijden voor geestelijk leven

Wij kunnen leren strijden voor ons geestelijk leven. In zijn aardse leven kan de mens ontdekken wat het geestelijk leven werkelijk is door bewust te kiezen voor het goede en ware. Het slechte en valse steeds negeren en [...]

Beeldspraak van de tempelreiniging door Jezus

De tempel stelt de mens voor in zijn natuurlijke wereldse omgeving. De geest van de mens is het innerlijkste en het zuiverste in hem. Wanneer zijn innerlijk onrein wordt, omdat hij te veel waarde hecht aan onreine wereldse dingen en zich daarmee vereenzelvigt, dan ‘vervuilt’ zijn innerlijk.

2021-08-16T12:50:21+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant