Het begrijpen van Zijn Woord van liefde is waar de mensheid het meeste behoefte aan heeft. Zij hoort Hem niet door onbegrip van Zijn liefde. Zij meent dat Hij zwijgt. Jezus, God spreekt echter in ieder hart. Hij spreekt liefde.

Hij verlangt er naar dat wij Zijn Liefde-stem zullen horen en begrijpen. Zo lang Gods Woord niet wordt begrepen, zo lang de klank van liefde er niet in wordt herkend, zo lang hoort men Gods stem niet en zwijgt Hij.

Zwijgen in deze tekst staat voor het niet begrijpen en herkennen van de liefde Gods in het Woord. Zwijgen komt ook voor in teksten waarin anderen dan Jezus zwijgen, bijvoorbeeld het volk of de leerlingen.

Hier handelt het over de stem van eigenliefde die zwijgt zodra God’s stem van liefde wel wordt gehoord en herkend.

“Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets.” Markus 14:61

“Doch Jezus zweeg stil.” Mattheus 26:63

‘En zij konden Hem in Zijn woord niet vatten voor het volk; en zich verwonderende over Zijn antwoord, zwegen zij stil.’ Lukas 20:26

Zie ook teksten als:

‘Leert mij, en ik zal zwijgen, en geeft mij te verstaan, waarin ik gedwaald heb.’ (Job 6:24)

‘Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn.’ (Amos 5:13)

‘Hij zal de voeten van Zijn gunstgenoten bewaren; maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis; want een man vermag niet door kracht.’ (1 Samuël 2:9)

‘En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, en zeiden: Ontferm U over ons, Heer, U zoon van David!’ (Mattheüs 20:31)