Jezus over het ware offer.

Het ware offer is mensen dienen. Vroeger, voordat Ik in de tempel op deze aarde kwam, had het offeren alleen een zuiver geestelijke betekenis, want in al die offers werd Mij als God de eer gegeven. Als God ben Ik mens, en als mens ben Ik God. Maar jullie, jullie zijn Mijn schepselen. Vanaf nu en voor de hele toekomst bestaat het juiste offer eruit dat jullie in Mij geloven. Geloof ook dat de Vader en Ik, Jezus Christus als Zijn Mensenzoon, één zijn. God en Ik zijn één en dezelfde. God is zichtbaar en kenbaar als mens, omdat Ik Hem ben.

Jezus in de tempel

Jullie moeten voor Mij geen tempels en kerken van steen of hout bouwen en Mij daarin vereren met betekenisloze ceremoniën. De enige echte tempel moet jullie hart zijn dat Mij, jullie God, liefheeft. Het ware offer brengt iemand die vanuit liefde voor de ander hem onvoorwaardelijk helpt of steunt. Dat en dat alleen heeft waarde voor Mij. Stel dan ook geen feestdag voor Mij in, of een werkloze rustdag om Mij te eren, want iedere dag dienen jullie aan Mij te denken en goed te doen in Mijn Naam. Heb je medemensen lief als jezelf en heb God, jullie hemelse Vader lief boven alles!

Een waar offer

Een mensenhart vol liefde en geduld is het ware en levende offer altaar tot Gods eer. Jakob Lorber in het GJE 9, 166:10.

Wie Mij in zijn hart boven alles liefheeft, en ook zijn broeders en zusters vanuit deze liefde meer bemint dan zichzelf, die is het immers ook, die Mij altijd, voortdurend en zonder ophouden, waarachtig in de geest en in alle waarheid aanbidt. Jakob Lorber in de HG 2, 140:4.