Jezus discussieerde drie dagen in de tempel met de Farizeeërs.

Deze gebeurtenis vermeldt de Bijbel, maar verder wordt er niets over gezegd. Jakob Lorber heeft echter een buitengewoon belangwekkend en nauwkeurig verslag over die bijzondere gebeurtenis mogen doorgeven. In het joodse rijk was het in de tijd van Jezus een Tempel voorschrift dat alle kinderen van 12 jaar werden ondervraagd. Dit deden de oudsten, Farizeeën en Schriftgeleerden. Zij vroegen aan de kinderen wat zij zich hadden eigengemaakt van de leer over God en de profeten.

Jezus stelt vragen

In plaats van vele vragen te beantwoorden, stelde Jezus de geleerde priesters echter vragen die hen in grote verlegenheid brachten. Hij toonde aan de hand van Bijbelteksten en concrete wonderen aan, dat Hij de beloofde Messias wel degelijk was. Zelfs de hogepriester kon Zijn beweringen niet ontkrachten noch weerleggen. Desondanks beschouwden alle priesters Jezus slechts als een pientere en enigszins kritische knaap. Zij besloten deze enerverende driedaagse vergadering met de conclusie dat zij nog wel eens verder zouden kijken, als Jezus volwassen zou zijn geworden. Maar velen van de toehoorders, werden tot nadenken gebracht, omdat iedereen in die tijd namelijk de Messias verwachtte. (Zie Predikingen van de Heer door G. Mayerhofer, hoofdstuk 7; Uitg. De Ster, Breda, 1990).

Bijbel

Een knaap is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en Zijn Naam zal genoemd worden Wonderlijk, Raad, God, Vader der eeuwigheid, Vorst van de Vrede. Jesaja 9:5.

Jezus de Messias

Het is de tweede dag dat 12-jarige Jezus met de tempelpriesters in gesprek is. Ten overstaan van voltallige tempelraad vraagt Hij aan de priesters: “Wat zou u doen in geval Ik in alle ernst de beloofde Messias zou zijn? Hier, in Mijn persoon, staat pas de echte ‘Haastig buit, spoedig roof voor u. De naam van de zoon van een profetes in Jesaja (Jes. 8:1). Gisteren hebben we gesproken over de op komst zijnde Messias. Ik ben u toen als zodanig voorgesteld op grond van de zuiver op Mij van toepassing zijnde teksten uit de profeet Jesaja. Maar jullie negeerden een en ander.
Gisteren heb Ik slechts gesproken als een dubbelganger van Mijzelf, maar vandaag sta Ik zelf zonder de minste angst tegenover u. En Ik ben ook niet bang voor wie ook op de hele wereld. Ik ben Mij bewust van de eeuwig onoverwinnelijke kracht en macht in Mij, die niet van een vreemde zijn, maar van Mijzelf hoogst persoonlijk!

Verder lezen …

Andere berichten

De verloren zoon, vervolg

De verloren zoon, vervolg. Ieder mens die bewust kiest voor het willen blijven genieten van het alledaagse wereldse leven verliest zijn besef van Gods orde. Die begrijpt niet dat het leven op aarde een scholing in onbaatzuchtige en [...]

De verloren zoon gelijkenis

De geestelijke betekenis van de verloren zoon gelijkenis. Het verlies van een schaap, of een ander dier, is voor ons meestal gemakkelijk te accepteren (Luk. 15:4-7) Maar het verlies van geld, oefent al een grotere druk uit. (Luk. [...]

Drie dagen in de Tempel

Jezus discussieerde drie dagen in de tempel met de Farizeeërs. Deze gebeurtenis vermeldt de Bijbel, maar verder wordt er niets over gezegd. Jakob Lorber heeft echter een buitengewoon belangwekkend en nauwkeurig verslag over die bijzondere gebeurtenis mogen doorgeven. [...]

Door |2023-06-07T18:34:50+00:002 april, 2021|
Ga naar de bovenkant