Gelijkenis van de tien maagden

De gelijkenis van de tien maagden verklaard

Liefde tot God

Ik zeg u, men moet de woorden van God niet zo letterlijk nemen, daar de hele Schrift toch enkel een zinnebeeldige voorstelling is van de hogere moraal, zoals een volmaakt mens die zou moeten hebben. Onder de lampolie wordt hoofdzakelijk de ware liefde tot God verstaan en onder het licht van de lamp de uit de liefde voortvloeiende wijsheid. De vijf dwaze maagden hadden echter geen liefde en wilden ook de anderen hun liefde ontnemen, maar deze waren verstandiger en lieten zich niet misleiden. Zij gelastten de liefdelozen om de wereld in te gaan opdat zij daar de liefdesolie zouden kunnen halen.

Liefde voor het wereldse leven

De liefdelozen gingen en vulden hun lampen, of beter gezegd hun harten, vol wereldse liefdesolie. Toen zij met de wereldse liefde in het huis van de bruidegom wilden terugkeren, of beter gezegd: toen zij zonder ware liefde bij God aankwamen en toegang tot het hemelrijk verlangden, kon de Godheid toch nauwelijks iets anders tot hen zeggen dan: ‘Ik ken jullie niet met die liefde van jullie, die Ik nooit als de Mijne heb voorbestemd! Ga dus daarheen, waar je liefde van afkomstig is!’ Ziet u, heer graaf, zo begrijp ik deze en nog veel andere teksten, en zo is het ook bedoeld. Daarom meen ik dan ook, dat u de Godheid van al te veel hardheid beschuldigt. Laten wij ons nu eens allen daaroverheen zetten en de geboden hulp aangrijpen! Werkelijk, het kan ons niet zo slecht vergaan, dat zegt mijn hart me!’

van Mattheus 25 geeft Jakob Lorber in: “Van de hel tot de hemel“, deel 1, hoofdstuk 136:16

De gelijkenis van de tien maagden, Mattheus 25

1 Alsdan zal het Koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet.
2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen.
3 Die dwaas waren, namen hun lampen en namen geen olie met zich.
4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.
5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.
6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!
7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden hun lampen.

Matheus 25:8-13

8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.
9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf.
10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.
11 Daarna kwamen ook de andere maagden, en zeiden: Heer, Heer, doe ons open!
12 En hij, antwoordde, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.
13 Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal.

  • Jezus komt voor de tweede keer

Jezus komt voor de tweede keer

11 mei, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Jezus komt voor de tweede keer

Jezus komt voor de tweede keer op aarde, zo voorspelden sommige mensen de voorbije eeuwen al vaker. Hij komt terug, maar het tijdstip van Jezus’ terugkomst is nog steeds onbekend. Deze voorspelling is [...]

  • Geld is het veelkoppig monster

Geld is het veelkoppig monster

20 april, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geld is het veelkoppig monster

Geld is het veelkoppig monster. Duizenden jaren geleden was geld een ruilmiddel, maar geld is het veelkoppig monster geworden waarover Johannes in zijn Openbaring schrijft. Maar, op zichzelf is het geld neutraal, want het verrekent [...]

  • De leeuw en het lam symboliseren strijden voor geestelijk leven

Strijden voor geestelijk leven

12 maart, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Strijden voor geestelijk leven

In zijn aardse leven kan de mens ontdekken wat het geestelijk leven werkelijk is door bewuste keuzes voor het goede en ware. Het slechte en valse steeds negeren en al doende leren strijden [...]

Barmhartigheid is liefde zijn

12 februari, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Barmhartigheid is liefde zijn

Barmhartigheid is liefde zijn. Wij allemaal kunnen nu laten voelen wat barmhartigheid is. Barmhartigheid is liefde zijn en dat kunnen we doen door onze welvaart te delen met mensen [...]

  • Wijsheid is ware liefde

Wijsheid is ware liefde

25 januari, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wijsheid is ware liefde

Wijsheid dient verbonden te zijn met liefde. Zie de wijsheid verheft zich, als iemand die in een boom klimt om beter te kunnen zien. De wijsheid wil altijd beter zien. Toch vraagt Jezus om [...]

  • Liefde is geestelijk bewust-zijn

Liefde is geestelijk bewust-zijn

4 november, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Liefde is geestelijk bewust-zijn

De mens zonder liefde is niet meer dan een pak, duikpak, motorpak, maakt niet uit. Een dergelijk pak komt pas tot leven als het wordt aangetrokken. De mens komt pas tot leven, tot geestelijk [...]

Meest recente berichten

Categorieën