De geestelijke betekenis van Jezus wederkomst op aarde.

Jezus komt voor de tweede keer op aarde, zo voorspelden sommige mensen de voorbije eeuwen al vaker. Hij komt terug, maar het tijdstip van Jezus’ terugkomst is nog steeds onbekend. Deze voorspelling is mede gebaseerd op een tekst uit het evangelie van Lukas, hoofdstuk 17, 30-37. In de Nieuwe Openbaring legt Jakob Lorber deze tekst van Lukas 17 gedetailleerd uit.

Jezus komt terug, Zijn wederkomst

Jezus komt voor de tweede keer op aarde en zodra dit gebeurt, zal Hij Gods wijze liefde weer openbaren! De mens krijgt dan Gods ware Licht gratis en voor niets. Wie op die dag op het dak is en weet dat zijn huisraad in het huis is, laat die niet van het dak afkomen om zijn huisraad op te halen.

Dit betekent: Wie de dingen werkelijk begrijpt, moet bij dat begrip blijven en niet dat niveau verlaten, uit angst dat hij daardoor misschien aan wereldse voordelen zou kunnen inboeten. Gods liefde zal die dingen vernietigen.

En, wie zich op het veld (dat is de vrijheid van inzicht) bevindt, moet zich niet omkeren naar wat er achter hem is. Dat betekent, naar oude drogleren en de instellingen daarvan terug gaan. Maar zich het lot van de vrouw van Lot herinneren en in de waarheid voorwaarts streven.

Werken in het zweet van uw aangezicht

In diezelfde tijd zullen er twee aan het werk zijn en hetzelfde werk doen. De ene wordt aangenomen en de andere achtergelaten. Dat wil zeggen, de eerlijke werker neemt Hij aan en de ontrouwe en zelfzuchtige laat Hij achter. Want wie zijn ziel vanwege de wereld probeert te behouden, zal haar verliezen. Maar wie haar omwille van de wereld zal verliezen, zal haar leven behouden en haar tot het ware, eeuwige leven helpen.

Gods Belofte

Verder legt Jezus uit: in een en dezelfde nacht van de ziel (dat is haar onwetendheid) zullen twee mensen in een en hetzelfde bed liggen. Ook dan neemt God de Vader de één aan en laat de ander achter. Dat is, die twee mensen bevinden zich weliswaar in de zelfde geloofsbelijdenis. Maar de één zal in de daad een levend geloof hebben en daarom ook aangenomen worden in het levende en lichte rijk Gods. De ander echter, zal enkel vasthouden aan de uiterlijke cultus, die geen innerlijke waarde voor het leven van de ziel en de geest heeft. Hij wordt niet opgenomen in het levende en lichte rijk Gods, omdat zijn geloof zonder de werken van de naastenliefde als het ware dood is.

Gods geestelijke Rijk

Wanneer er twee mensen op het veld van de arbeid zijn. De één, die zonder eigenbelang in het levende geloof werkt uit liefde tot God en uit liefde tot zijn naaste. Die neemt Jezus ook in het ware rijk Gods op. Degene echter die op hetzelfde veld werkt als de Farizeeën, zonder innerlijk levend geloof uit puur eigenbelang, laat Hij achter. Die neemt Hij niet op in het levende en lichte rijk van God!

Bijbel, de grote verdrukking

Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; Die op het dak is, komt er niet vanaf om iets uit zijn huis weg te nemen; en die op de akker is, ga niet weer terug om kleding mee te nemen. Want alsdan zal grote verdrukking zijn, hoedanig er niet is geweest van het begin van de wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. (Math. 24:17-21).

Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. (Marcus 13:24-27)

En alsdan zullen zij de Zoon van de mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. (Lucas 21:27)

Andere gelijkenissen

Herkenning van Gods liefde

Vervolg herkenning van Gods liefde De Emmaüsgangers, herkenden Jezus niet. Tot die tijd is er veel uitleg nodig, want de God van liefde is heel lang nog niet herkend. En zo loopt Hij met ons mee tot Emmaüs. [...]

Door |2023-06-07T19:08:06+00:0011 mei, 2020|
Ga naar de bovenkant