Beeldspraak in de Bijbel.

Alle Bijbelse verhalen zijn beeldspraak, ze hebben een verborgen geestelijke betekenis. Het zijn waar gebeurde verhalen, ook al lijken ze onwaarschijnlijk en onmogelijk. Maar alle verhalen beschrijven gebeurtenissen die geestelijk gezien een overeenkomstige betekenis hebben. De vele boeken van de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber onthullen al die verborgen betekenissen tot in detail. Beeldspraak in de Bijbel gaat steeds over de geestelijke ontwikkeling van de mens. Zie bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van Genesis dat zowel een letterlijke als een geestelijke betekenis heeft.

“God Vrezen? Dat is leven volgens Gods liefdevolle orde. Handelen naar zijn liefde.” Zie Jakob Lorber in GJE 9, 86:5-6.

Als iemand zegt: “Krakende wagens lopen het langst”, dan weten we dat mensen met gebreken vaak heel oud worden. Dit is beeldspraak uit deze tijd, maar hoe zal dit over 100 of 200 jaar begrepen worden? Dan zijn er heel andere uitdrukkingen ontstaan. Het zelfde geldt voor de Bijbel. De teksten daarin zijn óók beeldspraak, maar de schrijvers van toen gebruikten heel andere beelden dan wij nu. In de loop van de eeuwen is daardoor veel van die oude beeldspraak niet begrepen en verkeerd vertaald, of er is een andere interpretatie aan gegeven. Als gevolg daarvan is de oorspronkelijk geestelijke betekenis van veel Bijbelse teksten verloren gegaan en zijn er onbegrijpelijke en onlogische teksten ontstaan. Dat is vaak de reden dat veel mensen de Bijbel niet meer accepteren, of alleen de letterlijke betekenis willen geloven.

Beeldspraak

De verhalen in de Bijbel zijn schijnbaar alledaagse belevenissen, maar ze hebben een diepgaande geestelijke betekenis. Het gaat daarbij altijd om het handelen volgens onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde, mededogen en meegevoel met de ander. De vele gelijkenissen die Jezus heeft gegeven, zijn daar de beste voorbeelden van.

Als er bijvoorbeeld staat: “Eet honing”, dan betekent dat: wees mild voor je medemensen. De “doornen en distels” op je levenspad zijn de wereldse problemen waar je mee te maken krijgt om je te verdeemoedigen en Gods orde daarin te leren (gaan) zien. De “vloek” van God is het verhelderende inzicht dat je een fout hebt gemaakt tegen de orde van Gods liefde. En de woorden “avond, ochtend en dag” duiden onwetendheid, het groeiende en ontwakende besef van Gods liefde aan. Zo staan er veel geestelijke adviezen in de Bijbel, maar ze zijn verpakt in letterlijke begrippen. Zodat de mens bij Jezus moet aankloppen om het te kunnen begrijpen en niemand in de loop der eeuwen het goede en ware van Zijn leer in die gelijkenissen heeft kunnen verdraaien.

Zuiver brood en goede wijn zijn prima voedsel voor de mens. Jezus dronk graag een glas wijn en schonk vaak Zijn volgelingen hemelse wijn. Het bekendste voorbeeld is de bruiloft te Kana waar Jezus water in wijn veranderde. Dit deed Hij tijdens zijn prediking vaker en de mensen die deze wijn dronken, prezen het als de beste wijn die zij ooit hadden gehad.

De geestelijk overeenkomstige betekenis is dat het Brood staat voor de Leer van Liefde, het Woord, die Jezus de mens tijdens Zijn prediking heeft gegeven en voorgeleefd. Het eten van het brood staat voor het aannemen van Zijn Woord. Het woord wijn staat voor het leven naar Zijn leer van liefde. De levende geest van liefde proeven uit Zijn leer en daar zelf voor kiezen en Hem zo navolgen. Het brood is de voedende leer. De wijn is de geest die de mens tot leven wekt en hem door en door verlicht met de oplaaiende vlam van het levensvuur. Zie Jakob Lorber in GJE 8, 81:1.

Bijbel

Citaat: “Als Mozes zegt: ‘In den beginne schiep God hemel en aarde’, dan bedoelt Mozes daar absoluut niet de zichtbare hemel en de zichtbare materiële aarde mee. Daaraan zal hij als echte wijze nooit gedacht hebben, omdat hij altijd alleen maar de volle innerlijke waarheid in zijn verlichte wezen bezat. Maar hij verhulde zijn grote wijsheid door beeldspraak, zoals hij voor het volk zijn te stralende gezicht met een drievoudige afdekking moest verhullen.” Zie Jakob Lorber in GJE 2, 219:5

Alle vijf boeken van Mozes en alle profeten, en de geschriften van David en Salomo kunnen alleen maar langs de weg van innerlijke, geestelijke analogie begrepen worden. Jakob Lorber, GJE 4, 142:2

Als jij in de tijd van Mozes zo gesproken had als je nu spreekt, dan zouden destijds noch Mozes noch een van de andere profeten jou begrepen hebben; aangezien echter nu bij jullie de oude taal om de jullie bekend gemaakte redenen in deze tijd geheel en al verloren is geraakt, moet je daarin ook de reden zoeken, waarom jullie nu Mozes en de profeten niet kunnen begrijpen. Jakob Lorber, GJE 8, 44:3

Andere berichten

Leven met de Heer

Leven met de Heer. Willen leven met de Heer, daar zou ieder mens voor kunnen kiezen, want dat is het doel van ons aardse leven. Juist het streven naar eigen welzijn en welvaart, belemmert de groei van het [...]

Jezus was de Messias

Jezus was de Messias. De twaalfjarige Jezus bewees de Schriftgeleerden en de hogepriester aan de hand van Bijbelteksten onweerlegbaar dat Hij de Messias was. Tijdens Zijn driedaagse verblijf in de tempel bewees Jezus de hogepriester en de Schriftgeleerden [...]

Door |2023-06-07T18:38:08+00:0011 oktober, 2016|
Ga naar de bovenkant