De gruwelijkheden die het Oude Testament beschrijft, vinden veel mensen meer dan verschrikkelijk. Maar is het niet zo dat dergelijke afschuwelijke dingen nog steeds tussen mensen gebeuren? Bijvoorbeeld leugen en bedrog beheersen het (nep)nieuws, wat kunnen we nu nog geloven? Mensen buiten op allerlei manieren andere mensen uit. Machthebbers lappen gewone menselijke waarden aan hun laars. Er zijn overal oorlogen, er bestaat grote armoede, miljoenen mensen lijden honger en hebben geen goed drinkwater; er is daardoor wereldwijd veel en wanhopig lijden.

De strijd die de Bijbel steeds beschrijft, betreft onze geestelijke strijd.

Alles wat er in de Bijbel geschreven is, kunnen wij op een heel andere manier (leren) lezen. Want al wat daarin staat, komt voort uit Gods liefde voor Zijn schepselen en is bedoeld om de mens tot liefde te brengen. Maar het meeste wat er op aarde gebeurt, komt voort uit hebzucht, zucht naar rijkdom, aanzien, macht en genotzucht. Veel mensen reageren weliswaar met afschuw op gewelddadige verhalen die in de Bijbel staan, maar die verhalen laten zien dat juist die hebzucht, machtswellust, geldzucht, gemakzucht, leugen en bedrog onze echte “vijanden” zijn die we dienen te “doden.” Dat wil zeggen er nooit aan toegeven, maar wel erkennen dat die neigingen in ons zijn.

“Het is Gods bedoeling dat we al onze misvattingen, valsheid, leugen en bedrog, geldzucht, streven naar macht, genotzucht, samen met Jezus in ons zelf uitroeien om ware liefde te leren zijn.”

Er staat geschreven, onderzoek alles en behoud het goede. Dit wil zeggen dat we onszelf onderzoeken in al ons doen en laten. Welke misvattingen heb ik, welke neigingen heb ik die tegen de liefde voor onze medemensen ingaan, wees eerlijk tegen jezelf en erken je zwakheden, want dat is het begin van de transformatie. De ontwikkeling van nieuw besef. Want samen met Jezus kunnen we inzien wat geen liefde is, Hij is immers Degene die ons daarin leidt. Wees daarom bereid om toe te geven wat geen liefde in jezelf is. Samen met onze lieve Heer vinden we dan wat wel goed in ons is, wat de juiste motivatie in een bepaalde situatie is, en zo groeit geleidelijk aan onbaatzuchtige en onvoorwaardelijk liefde in ons.

Zie ook hemelsbrood 5808.

12. En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in de Heer, en u vermanen;
13. En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Wees vreedzaam onder elkander.
14. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, wees lankmoedig jegens allen.
15. Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergeldt; maar jaagt altijd het goede na, zo jegens elkaar als jegens allen.
16. Verblijdt u te allen tijd.
17. Bidt zonder ophouden.
18. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
19. Blust de Geest niet uit.
20. Veracht de profetieën niet.
21. Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
22. Onthoudt u van allen schijn van het kwaad.

1 Tessalonicenzen 5:12-22; Vermaningen