Het geweld in de Bijbel, zoals de gruwelijkheden in het Oude Testament, vinden veel mensen meer dan verschrikkelijk. Het gaat echter niet om het doden van onze vijanden, maar om het ‘doden’ van onze hebzucht, genotzucht, geldzucht en het liegen en bedriegen. Leugen en bedrog beheersen het (nep)nieuws, wat kunnen we nu nog geloven? Mensen zijn hebberig en buiten op allerlei manieren andere mensen uit. Het eigen genot staat steevast op de eerste plaats en machthebbers lappen gewone menselijke waarden aan hun laars. Er zijn overal oorlogen, er bestaat grote armoede, miljoenen mensen lijden honger en hebben geen goed drinkwater; er is daardoor wereldwijd veel en wanhopig lijden.

De strijd die de Bijbel steeds beschrijft, betreft daarom onze geestelijke strijd. Maar wat voor een soort strijd is dit?

Vijanden ‘doden’

Het geweld dat in de Bijbel geschreven is, kunnen wij op een heel andere manier (leren) lezen. Al wat aan geweld in de Bijbel staat, komt voort uit Gods liefde voor Zijn schepselen en is bedoeld om de mens tot liefde te brengen. Maar veel van wat er op aarde gebeurt, komt voort uit hebzucht, zucht naar rijkdom, aanzien, macht en genotzucht. Veel mensen reageren weliswaar met afschuw op gewelddadige verhalen die in de Bijbel staan, maar die verhalen laten zien dat juist die hebzucht, machtswellust, geldzucht, gemakzucht, leugen en bedrog onze echte “vijanden” zijn die we dienen te “doden.” Dat wil zeggen er nooit aan toegeven, maar wel erkennen dat die neigingen in ons zijn.

“Het is Gods bedoeling dat we al onze misvattingen, valsheid, leugen en bedrog, geldzucht, streven naar macht, genotzucht, samen met Jezus Christus, die in het hart van ieder mens leeft, uitroeien om ware liefde te leren zijn.”

Zelfonderzoek

Er staat geschreven, onderzoek alles en behoud het goede. Dit wil zeggen dat we onszelf onderzoeken in al ons doen en laten. Welke misvattingen heb ik, welke neigingen heb ik die tegen de liefde voor onze medemensen ingaan. Zelfonderzoek is eerlijk naar jezelf kijken en je zwakheden erkennen, want dat is het begin van een verandering in ons. Dat is de ontwikkeling van nieuw besef. Inzien wat geen liefde is, Jezus is immers Degene die ons daarin leidt. Wees daarom bereid om toe te geven wat geen liefde in jezelf is. Samen met onze lieve Heer vinden we dan wat wel goed in ons is.

Oefenen

Het belangrijkste is: liefde doen. Dat vraagt  heel veel oefenen, vallen en opstaan, want hebzucht, genotzucht, de neiging wraak te nemen, zelfs het leugentje om best wil, laat zich niet zo gemakkelijk veranderen. Het loslaten van een gewoonte kost veel inspanning, want een gewoonte is als een ijzeren harnas dat je niet zonder hulp kunt uittrekken. Maar oefening baart kunst en zo groeit geleidelijk aan onbaatzuchtige en onvoorwaardelijk liefde in ons.

Zie ook Hemelsbrood 5808.

Bijbel

12. En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in de Heer, en u vermanen;
13. En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Wees vreedzaam onder elkander.
14. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, wees lankmoedig jegens allen.
15. Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergeldt; maar jaagt altijd het goede na, zo jegens elkaar als jegens allen.
16. Verblijdt u te allen tijd.
17. Bidt zonder ophouden.
18. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
19. Blust de Geest niet uit.
20. Veracht de profetieën niet.
21. Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
22. Onthoudt u van allen schijn van het kwaad.

1 Tessalonicenzen 5:12-22; Vermaningen