Ware betekenis van verlossing.

Maar het zal voor de mens slechts dan ware en werkzame verlossing zijn, als hij de daarvoor aangewezen middelen heel precies en getrouw toepast, anders zal hij na de komst van de Messias geheel dezelfde slechte mens zijn die hij voor die tijd was; want de uit de hemelen gekomen Messias zal niemand bevrijden van zijn erfelijk kwaad dan alleen degene die volgens Zijn leer precies zo in alles zal leven als de leer het voorschrijft. Niemand moet van Hem een bepaalde magisch wonderbaarlijke werking met betrekking tot de verlossing van het bekendgemaakte erfelijk kwaad verwachten! Zie Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaring.

Vergeving van zonden

Wanneer er desondanks hier en daar toch zondaars zijn, moet er toch ook vergeving van zonden en derhalve doop en verlossing zijn. De verlossing, de doop en de boetedoening zijn daar echter één; want iedere zondaar, die naar de wet van de liefde terugkeert, berouw heeft over zijn fouten en Christus in zijn hart vastgrijpt en tot leven brengt, heeft onmiddellijk deel aan de verlossing, wordt gedoopt door de geest en bereikt de wedergeboorte tot eeuwig leven. Jakob Lorber, De natuurlijke zon 33:19.

Want dit lichaam van Mij is de plaatsvervanger van jullie zielen. Om jullie zielen het leven te geven moet dit het léven laten, en dat afgestane leven zal eeuwig ten goede komen aan jullie zielen. Maar op de derde dag zal Mijn lichaam het leven in een geheel andere vorm weer hernemen, en de overvloed van Mijn eeuwige geest zal dan in jullie dringen en jullie in alle waarheid leiden. Pas in die waarheid zullen jullie in jullie harten en in jullie zielen worden veranderd zoals ook Mijn lichaam is veranderd, en jullie zullen zelf vrij en onafhankelijk het eeuwige leven nemen uit de overvloed van Mijn geest, en zó zullen jullie pas waarachtige kinderen van God worden, zijn en voor eeuwig blijven. Zie de Nieuwe Openbaring door Jakob lorber.

Ware betekenis van verlossing

Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken. (1 Petrus 4:8)

En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. (Romeinen 11:26). De naam Sion is de poëtische naam voor Jeruzalem; de woonplaats van God.

Vele volkeren zullen zich op weg begeven en zeggen: Kom, laat ons de berg des Heren opgaan naar het huis van de God van Jacob, opdat Hij ons Zijn wegen zal leren, waarna wij dan op Zijn bergpaden gaan; want van Sion zal de wet uitgaan en van Jeruzalem Zijn woord! (Jes.2,3)

Dat hier onder Sion (Z’e on = Hij wil) eveneens de berg, dus de Heer of Ik, en onder Jeruzalem het huis van God op de berg, dus Mijn woord en Mijn leer voor nu en altijd moet worden verstaan. (Jakob Lorber)

Swedenborg over de betekenis van verlossing

De verlossing zelf was de onderwerping van de hellen en de ordening van de Hemelen, en aldus de voorbereiding tot een nieuwe geestelijke Kerk. Zonder deze verlossing had geen mens behouden kunnen worden, noch hadden de engelen in hun staat van gelukzaligheid kunnen blijven bestaan …  Deze verlossing had niet kunnen geschieden dan door de vlees geworden God. …

Het lijden aan het kruis was de laatste verzoeking, welke Hij als de Grootste Profeet doorstond, en waardoor Hij ook waarlijk de hellen onderwierp en Zijn Menselijke verheerlijkte; aldus was dit het middel tot verlossing, maar niet de verlossing.  … Dat het lijden aan het kruis de verlossing zelf was, is een fundamentele dwaling van de kerk. E. Swedenborg.