Home » denken » De eindtijd anders beschouwd

Anders beschouwd is de eindtijd het einde van het wereldse in ons zelf.

Jezus voelde destijds dat het moment van Zijn kruisiging naderde. Terwijl Zijn discipelen sliepen bad Hij dat deze drinkbeker zou worden weggenomen. Niet lang daarna kwam Jezus voor de hoge raad, alleen. Deze huidige tijd stemt daarmee overeen en daarom kan het begrip eindtijd anders beschouwd worden.

Voor degene die de levende Liefde van God ervaart, is het duidelijk: we leven in een eindtijd. Het is een eindtijd voor de mensheid, alsook voor elk mens die nog geen geestelijk leven van liefde kent. Wat zich nu precies in eindtijd bevindt is niet de aarde, maar het menselijk bewustzijn. Het wereldse bewustzijn van de mens zit in de eindtijd. Dat gaat weliswaar helaas ook met fysieke ellende gepaard, maar de aarde, de materie, is niet waar het woord eindtijd op slaat, want gewoonlijk wordt de eindtijd anders beschouwd. De meeste mensen geloven dat alles op en rond de aarde zal vergaan.

Betekenis eindtijd

Wie het woord eindtijd zo materieel interpreteert komt tot verwarrende gedachten. Wie het echter geestelijk interpreteert, die kan begrijpen dat het wereldse bewustzijn van de mens(heid) zich in een crisis bevindt. De oude overtuigingen blijken niet te voldoen. Wereldse kennis en wereldse wijsheden falen. Uitsluitend op het verstand leunen, blijkt de ellende alleen maar groter te maken. De mens wordt in deze eindtijd los getrokken van dergelijke overtuigingen. Want in de talloze bestaande bibliotheken en op internet blijkt de oplossing niet te vinden. Tradities, overheden, autoriteiten, alles blijkt te diep slapen voor wat er zich werkelijk afspeelt, want niets heeft het verlossende antwoord op de alsmaar toenemende moeilijkheden, ellende en tegenslagen.

Voor de liefde kiezen

De mensheid kreunt en smeekt dat deze beker aan hem voorbij zal gaan. Jezus sprak: ‘Volg Mij’. Wie niet bewust voor de levende liefde heeft gekozen, en dat is de overgrote meerderheid van de huidige mensheid, zal desondanks door omstandigheden gedreven de kans krijgen om alsnog te kiezen. De vraag is: volgen mensen de diep slapende doodse wereldse opvattingen van het economische belang en zoveel mogelijk genieten, of volgen zij de deemoedige woorden die spreken dat onbaatzuchtige liefde de juiste weg is? De liefde staat geheel alleen voor de hoge raad van hun beoordelingsvermogen.

Geloof en liefde

Voor zover er nog geloof is, wordt daarin de liefde helaas verloochend. Als mensen zich afvragen of het geloof en de liefde bij elkaar horen, roepen de oude bewustwordingen dat dat zeker niet het geval kan zijn. Aldus oordeelt het wereldse verstand. ‘Kijk om je heen’, zegt het verstand, ‘zie je daar liefde uit stralen?’ Arme vonk van liefde in het hart van de mensheid. Geheel verlaten en alleen krijgt het de geseling van het streng oordelende hoogmoedige wereldse verstand over zich heen. Wat er nog aan geloofswoorden en teksten bekend is, wordt door toenemend ongeloof verscheurd. Om het purperen kleed van de hoop wordt gedobbeld. ‘Hoop, baat het niet, het schaadt ook niet’.

Heb de liefde lief

Het kruis van het zelfzuchtig leven weegt zwaar, en zal nog zwaarder worden. Als bazuinen zo hard zal allerlei ellende en talloze tegenslagen de mensheid in de oren toeteren een andere weg te kiezen. Heb de liefde lief bovenal en je naaste als jezelf.

Bijbel teksten in verband met de eindtijd anders beschouwd

‘En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.’ Markus 10:21

‘En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.’ Openbaring 8:7

Als iemand echter nog in zijn lichaam vrij wil worden van satan, moet hij het kruis dat Ik nu reeds in de geest draag, op zijn schouders nemen en Mij navolgen! (Matth. 16,24) Want Ik zeg jullie: Wie zijn leven (in aards opzicht) wil behouden, zal het (het geestelijke) verliezen; maar wie zijn leven (in aards opzicht) omwille van Mij zal verliezen, die zal het (het geestelijke) vinden! (Matth. 16,25) Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaring, GJE 5, 171

(DE HEER:) ‘Wat Mijn lichaam betreft, ben ook Ik evenals jullie een sterfelijk mens en het gevolg daarvan is, dat ook Ik dit lichaam zal afleggen en wel aan het kruis in Jeruzalem als getuigenis tegen de slechte joden, hogepriesters en Farizeeën, en tot hun gericht. Want dit alleen zal voor altijd hun macht breken, en de vorst van de geestelijke duisternis die nu de mensenwereld heeft beheerst, zal machteloos worden en de mensen niet meer zo erg als tot nu toe verleiden en hen in het verderf kunnen storten. Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaring, GJE 5, 121

Emanuel Swedenborg – Het laatste oordeel vs1
‘… Maar omdat niemand tot nog toe geweten heeft, dat er in alles en in iedere bijzonderheid van het Woord een geestelijken zin is, zelfs niet wat een geestelijke zin is, daarom zijn zij te verontschuldigen, die deze mening over het laatste oordeel hebben omhelsd; maar toch mogen zij nu weten dat de hemel, die zich voor de ogen vertoont, niet zal vergaan en ook niet de bewoonde aarde, maar dat beide zullen blijven voortbestaan: en dat door een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde” een nieuwe Kerk moet worden verstaan, zowel in de hemelen als op de aarde.’

Andere berichten

Licht van de liefde

Mijn lieve kinderen, Licht ben Ik, Licht van de Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht [...]

De Stem van de stilte

Pas wanneer het stil wordt, in je en om je heen, dan pas hoor je Mij. Word stil en hoor: Ik heb je lief! Het staat in de Bijbel al geschreven, je hoort Mij niet in het bulderen [...]

Zuiverheid is de liefde Zelf

Niets is zuiver dan alleen Ik, de liefde Zelf. Wie zuiverheid zoekt kan het alleen bij Mij vinden. Wie wil weten of er sprake is van zuiverheid in wat hij voelt, hoort of leest kan dat antwoord ook [...]

2021-11-30T14:45:35+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant