Misvatting verdwijnt door vergeving.

Vergeving is misvatting wegnemen, geestelijk beschouwd. Daarom is vergeving mede het inzicht dat God ons geeft en zo kunnen we tot ware opvattingen komen. De grootste misvatting is niet geloven dat God de Vader ware Liefde is.

Elke vorm van denken, willen en doen die niet de ware Liefde dient, maar het eigenbelang, dienen we de ander te vergeven. Gebrek aan liefde en inzicht maakt het vergeven moeilijk, of houdt dat vergeven vaak tegen.

Betekenis

Bekering is tot het inzicht van liefde komen. Het gevolg daarvan is dat oude zelfzuchtige misvattingen worden weggenomen, vergeven. Daarom is vergeven het wegnemen van misvatting.

In de Bijbel wordt de term ‘vreze des Heren’ gebruikt om aan te geven dat we ons hart, de liefde tot God, meer dienen te respecteren dan wat dan ook. Wanneer de misvatting dat God iets anders is dan liefde, wordt weggenomen (vergeven), dan is daar het gevolg van dat wij niets net zo belangrijk vinden als de liefde. God vrezen, is Hem boven alles liefhebben en altijd eerlijk zijn.

Bijbel

Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. 1 Joh. 1:9

Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij gebeden hebt. Behoort u ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? (Matth. 18:32-33)

Johannes riep mensen op om zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. (Markus 1:4 )

Beeldspraak voorbeelden

Wat wil ‘God vrezen’ eigenlijk zeggen? God vrezen wil zeggen: God als de eeuwige, hoogste en zuiverste liefde boven alles liefhebben. En, omdat God de hoogste waarheid is, in de goddelijke waarheid blijven en niet de leugen van de wereld aanhangen uit materieel eigenbelang.
Wie in alles waarachtig is, heeft de ware vrees voor God in zijn hart; en wie die heeft, aanbidt God ook altijd en zoals het behoort. Want zoals de leugen een zeer grote ontering van God is, zo is de zuivere en levende waarheid ook een voortdurende, hoogste verering en geheel ware aanbidding van God. Jakob Lorber, GJE 9, 86:5-6

Woestijn staat voor geestelijke woestenij

De uitdrukking – woestijn – betekent niet zozeer de kleine woestenij van Bethabara aan de overzijde van de Jordaan, maar veel eerder de geestelijke woestijn in de harten van de mensen. De woestijn van Bethabara, waar Johannes inderdaad leefde, predikte en doopte, was voor dit doel slechts daarom gekozen, opdat de mensen konden zien hoe het er in hun eigen hart uit zag. Namelijk net zo woest, leeg, zonder edele vruchten, maar vol dorens en distels, allerlei onkruid en vol adders en ander verwerpelijk kruipend gedierte. En in die menselijke woestijn treedt Johannes op als een ontwaakt geweten, wat hij zuiver geestelijk gezien ook is, en predikt boetedoening ter vergeving van de zonden en bereidt zo voor de Heer de weg naar de harten van de tot een woestijn geworden mensen. Jakob Lorber, GJE 1, 5:7

Andere berichten

God bestaat

Alles wat leeft laat zien dat God bestaat. Wij voelen dat we leven, maar waar komt het leven vandaan? Hoe is het leven ooit ontstaan? Zomaar, uit het niets? Niemand die het lijkt te weten, het is een [...]

De geboorte van Jezus

Waarom God als de mens Jezus op aarde kwam. Waarom de geboorte van Jezus, God als gewoon mens hier op aarde? Dat was omdat de mens God, de liefde Zelf, uit zijn wil en gedachten had gegooid. Waar [...]

De betekenis van verlossing

Verlossing betekent bewust kiezen voor het goede en ware. Volgens de traditionele christelijke leer zit de mensheid gevangen in de macht van de zonde, de erfzonde. Adam en Eva kozen bewust voor hun eigen wil en gingen zo [...]

Door |2023-06-07T18:43:09+00:0010 november, 2017|
Ga naar de bovenkant